Remissvar begäran om förlängning av miljötillstånd för Sälens flygplats

Naturskyddsföreningen Dalarnas inställning är:

▪ i första hand att ansökan inte bör beviljas eftersom projektet har förändrats alltför mycket sedan den ursprungliga ansökan lämnades in;

▪ i andra hand att, eftersom sökanden själv hävdar att flygplatsen ska vara färdigställd före utgången av 2019, saknas anledning att medge längre tid än till dess + ett halvårs marginal, d v s 30 juni 2020. Naturskyddsföreningen motsätter sig dock all förlängning.

Vår uppfattning är att förändringarna i verksamheten gentemot det ursprungligen beviljade tillståndet är så stora att befintligt tillstånd inte kan förlängas. En ny tillståndsprövning måste göras där den sammanlagda effekten från flygplatsen och handelsområdets trafik samt sökandens nya prognos beaktas.

  • Tillståndet i den tidigare miljödomen avser ett såväl geografiskt som verksamhetsmässigt snävt avgränsat projekt, flygplatsen. Varken miljökonsekvensbeskrivningen eller miljödomstolens dom innehåller någon som helst text kring ett handelsområde.
  • I den nu gällande detaljplanen har flygplatsverksamheten utökats med ett handelsområde på 40 000 kvm och 2000 parkeringsplatser – vars drift kan medföra en större miljöbelastning. Betydande miljöaspekter är konsekvenserna av ökade trafikströmmar. Handelscentret alstrar en personbilstrafik som är mer än 12 gånger så stor som flygplatsens, 3 150 bilar per dygn, och dessutom fem gånger så stor lastbilstrafik!
  • Enligt sökandens egen dokumentation avser man att överskrida den i MKB angivna maximala passagerarnivån.
  • Markanvändningen anges även omfatta drivmedelsförsäljning. Det är inte flygplatsens drivmedel som avses.
  • Sökanden anger felaktigt om strandskydd att ”Anläggandet av terminalbyggnaden innebär utvidgning av en pågående verksamhet, flygplats”.
  • Några större arbeten har ännu inte genomförts och för det som har genomförts har sökanden varit medveten om miljödomens tidsbegränsning.
  • Terminalområdet, och därmed tillfartsvägen har flyttats. Det är möjligt att denna förflyttning inte har någon större miljöeffekt men den frågan måste utredas av exploatören i en ny ansökan.
  • Av den s.k. samlade effektbedömning som fastställdes av Trafikverket i maj 2015 framgår att projektet samhällsekonomiskt är så olönsamt att mer än hela investeringsbeloppet går förlorat om projektet fullföljs. Samhället gör därför en nettobesparing om projektet avbryts.

 

Läs hela svaret här: Svar på remiss ang förlängt miljötillstånd

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.