Remissvar Dalarnas länstransportplan

Utifrån Regionens förslag till länstransportplan 2022-2033 vill Naturskyddsföreningen i Dalarna trycka på följande åtgärder för att främja ett hållbart och jämlikt transportsystem i länet.

  • Slopa driftsbidraget till de regionala flygplatserna. Detta är en subvention av klimatskadlig verksamhet som rimmar illa med klimatkrisens allvar. Bidraget motverkar även målområdet Ett klimatsmart Dalarna i Dalastrategin 2030.
  • Satsa mer på utbyggnad och underhåll av cykelinfrastruktur. För samma kostnad får man många gånger längre cykelväg jämfört med motorväg.
  • Satsa på cykelfrämjande åtgärder som att utarbeta en regional cykelplan/strategi med cykelstråk och underlätta för att ta med cykel på tåg och buss. Om cykelsatsningarna prioriteras bort i länstransportplanen riskerar de nationella extra pengarna till cykling att utebli. Det vore mycket olyckligt.
  • Påverka nationellt för att få bygga enklare cykelvägar; på gamla banvallar till exempel, som mellan Bjursås och Rättvik. Det är ett smart och resursbesparande sätt att bygga mer till samma kostnad. Det är även trevligare att slippa cykla precis i anslutning till bilvägar.
  • Främja infrastruktur för fossilfria drivmedel såsom el, biogas, HVO100 och vätgas.
  • Satsa mer på kollektivtrafiken i form av fler och bättre rustade hållplatser i landsbygd/glesbygd, ökad turtäthet, anropsstyrd trafik och lägre avgifter för resenärer.
  • Vi tycker det är väldigt synd att järnvägen inte alls är med i planen. Vi vill se satsningar på Dalabanan, Bergslagsbanan, Inlandsbanan och Västerdalsbanan. Spårbunden trafik är minst 10 gånger effektivare än vägbunden och koldioxidutsläppen är försumbara.
  • Främja digital infrastruktur för att möjliggöra ersättning av fysiska möten med digitala, något vi under pandemin har sett är fullt möjligt många gånger.

Satsa på att minska transporterna, mer gång och cykel, kollektivtrafik, nya drivmedel, sänk hastigheterna och satsa inte på flyget. Våra nationella och regionala klimatmål måste vara styrande. Planen borde inte få leda till ökade utsläpp på grund av ökad trafikmängd och ökade hastigheter.

Ökade hastigheter genom exempelvis mötesseparering marknadsförs ofta med att det medger en ökad tillgänglighet. Men samtidigt innebär hastighetsökningar också utsläppsökningar, något vi inte har råd med om vi ska ha en chans att uppnå våra internationella, nationella och regionala klimatmål. Det är bra att bygga om för att få säkrare vägar med minskad olycksrisk och ökad framkomlighet (för framför allt oskyddade trafikanter), men om det görs endast för ökad hastighet och ökade trafikflöden så motverkar det ett klimatsmart transportsystem.

Flygresor är ohållbara. Att regionen ger driftsbidrag till flygplatserna i länet står i direkt motverkan till målet om ett klimatsmart Dalarna och de nationella och internationella åtaganden vi har om att minska våra klimatutsläpp. Även om vi nu har flygplatser i länet borde de åtminstone bära sina egna kostnader istället för att finansieras med skattemedel. Att sätta sitt hopp till att flyget i framtiden ska utvecklas till ett fossilfritt transportslag genom biodrivmedel eller elflyg rättfärdigar inte denna typen av klimatskadliga subventioner idag.

Det räcker inte med att byta till förnyelsebara drivmedel. Transportmängden måste minska. Ett sätt kan vara att ta de gamla varubussarna till heders igen.

Läs hela remissvaret i bilagan Remissvar länstransportplan 2022

Kommentera

2 thoughts on “Remissvar Dalarnas länstransportplan

  1. Har bara läst sammanfattningen av remissvaret men det är mycket bra. Att politiker som borde vara ansvarsfulla kan vara så ansvarslösa!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.