Debattartikel Sveaskogs ekoparker

Se potentialen i fler stora orörda skogar i södra Sverige

För tio år sedan lovade Sverige omvärlden att skydda minst 17 procent av våra skogar, ängs- och hagmarker, kuster, fjäll och andra naturtyper. När det gäller skogen har vi nått drygt halvvägs, men resultatet är ojämnt fördelat. I södra Sverige är mindre än fyra procent av skogarna formellt skyddade. Ett rejält misslyckande.

Skog är inte bara råvara till skogsindustrin. Den binder även stora mängder växthusgaser, buffrar vatten vid skyfall, reglerar mikroklimat och är hem för tusentals arter av djur och växter. Vackra skogar är också en plats där vi strövar, plockar bär och svamp, tränar och hämtar mental styrka. Men i södra Sverige, där de flesta av oss bor, är det ont om stora orörda skogar. Att skogarna i nationalparker som Tyresta och Tiveden årligen lockar hundratusentals besökare är ett tecken på deras betydelse.

Söder om Sundsvall förvaltar statliga Sveaskog 17 ekoparker. För 15 år sedan presenterades ekoparkerna som stora sammanhängande skogslandskap på mellan tusen och 10 000 hektar med höga ekologiska kvaliteter. Många av oss litade på Sveaskogs löfte att ”i en ekopark styr ekologiska värden över ekonomiska, samtidigt som skogens betydelse för friluftslivet sätts i fokus”. Med åren blev det dock allt tydligare att det i många fall handlar om ett fragmenterat landskap, där tuktade produktionsskogar varvas med naturliga inslag. I takt med ifrågasatta avverkningar i flera ekoparker har kritiken växt. De senaste åren har Sveaskog fått kritik av kommuner, tidigare anställda, miljö- och naturvänner och till och med bolagets förre ordförande Bo Dockered.

En olycklig och onödig utveckling eftersom det finns bättre alternativ för statliga skogar som tillhör oss alla. En effektiv satsning på mångfald och naturturism i dessa ekoparker kan inte bara värna ovanliga arter, utan faktiskt skapa större ekonomiska mervärden för Sverige och särskilt då på landsbygden. Det visar bland annat Tivedens nationalpark där natur- och ekoturism idag skapar mer än tio gånger fler lokala jobb än skogsbruket. Och potentialen är än större, om fler väljer att stanna längre, äta lokalt och unna sig en guidad upplevelse.

Detta är inga nya tankar. De fanns med i den statliga utredningen Ett land att besöka för två år sedan. Sommaren 2018 ställde sig en samlad svensk besöksnäring bakom ett liknande förslag. Och i höstas motionerade två riksdagsledamöter från Socialdemokraterna och Centern i samma ärende. Trots detta har varken regering eller riksdag agerat i frågan om hur Sverige kan skapa största möjliga samhällsnytta i och runt Sveaskogs totalt 37 ekoparker.

Det är märkligt. Vill våra politiker inte nå utlovade miljömål eller bidra till hundratals nya jobb på landsbygden? För ett år sedan överlämnade Naturskyddsföreningen och 22 andra organisationer drygt 45 000 namn med krav på att Sveaskog bidrar till fler skyddade skogar, ett hållbart skogsbruk och en förvaltning som skapar störst nytta för hela Sverige.

Vi förväntar oss därför att riksdag och regering, som ett första steg, snarast möjligt inleder en översyn om hur Sveaskogs ekoparker bäst kan bidra till biologisk mångfald, det rörliga friluftslivet och högre turismintäkter i nästan 50 landsbygdskommuner. Under den översynen stoppas även alla planerade avverkningar i landets alla ekoparker.

Företrädare för Naturskyddsföreningens länsförbund

Xxxxx Xxxxxx                                             Kalmar

Källhänvisningar för internt bruk:

Sverige och Nagoyamålen (Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF 2012)

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/2012_skog_naturvard_sverige_och_nagoyamalen.pdf

Etappmålen för miljökvalitetsmålen

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Etappmal/

Statistik om formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark (Skogsstyrelsens rapport 2019/18)

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2019/rapport-2019-18-statistik-om-formellt-skyddad-skogsmark-frivilliga-avsattningar-hansynsytor-improduktiv-skogsmark.pdf

Ny officiell statistik om skogsmark

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/formellt-skyddad-skogsmark-frivilliga-avsattningar-hansynsytor-samt-improduktiv-skogsmark/pong/statistiknyhet/formellt-skyddad-skogsmark-frivilliga-avsattningar-hansynsytor-samt-improduktiv-skogsmark-2018-12-31/

Besökarundersökning i Tivedens nationalpark sommaren 2018

http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:1380229/FULLTEXT01.pdf

Besökssuccé för Tivedens nationalpark

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/besokssucce-for-tivedens-nationalpark

Natur- och ekoturism i Tivedens skogar

https://www.reslust.org/wp-content/uploads/2020/02/Tiveden.Besoksvolymer.0226.pdf

Sveriges unika natur lockar allt fler

https://www.besoksliv.se/nyheter/sveriges-unika-natur-lockar-allt-fler/

Sveaskogs besöksområden

https://www.sveaskog.se/upplev-skogen/besoksomraden/

Omfattande kritik av Sveaskogs ekoparker

https://www.reslust.org/skog/omfattande-kritik-av-sveaskogs-ekoparker/

Bryr sig riksdagen inte om Högsby?

https://www.reslust.org/skog/bryr-sig-riksdagen-inte-om-hogsby/

Stort upprop för skogen!

https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/stort-upprop-skogen

Kampanjen Vår skog

https://varskog.nu/snf

Över 45 000 uppmanar regeringen att förändra Sveaskogs uppdrag

https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/over-45-000-uppmanar-regeringen-att-forandra-sveaskogs-uppdrag

Saxat ur…

Skogsutredningen kommittédirektiv

http://media.skogsutredningen.se/2019/12/dir-2019_46.pdf

samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi.

Förslagen ska sammantaget främja en växande skogsnäring och hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till nationell biomassa från den svenska skogen.

Rättssäkerheten ska stärkas för markägare och företag och det ska säkerställas att markägare får ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till.

Förslagen ska sammantaget främja en växande skogsnäring och hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till nationell biomassa från den svenska skogen.

Mot bakgrund av skogens viktiga roll för näringslivsutveckling i det fjällnära området behöver behovet av skydd och särskild hänsyn till allmänna intressen även ställas i relation till en analys av enskilda intressen som jobb, företagande och möjligheter till landsbygdsutveckling i det fjällnära området.

I utredningen ingår därför att föreslå nya flexibla skydds- och ersättningsformer som ekonomiskt eller på annat sätt gynnar markägare som bevarar biologisk mångfald och gynnar allmänna intressen, samtidigt som det är möjligt att utveckla och få verksamheter med bas i skog att växa. Formerna ska vara effektiva för att bidra till en förvaltning där den biologiska mångfalden säkras långsiktigt.

Vid utredandet av nya flexibla former av skydd behöver syftet med skyddet, dvs att nå nationella och internationella åtaganden om biologisk mångfald och behovet av stärkt äganderätt tillgodoses och vara i fokus.

Sverige har också goda förutsättningar att ställa om till en cirkulär biobaserad ekonomi och öka värdeskapandet från biobaserade näringar, t.ex. skogsbruk och mångbruk av skog, jordbruk, fiske och vattenbruk och natur- och kulturturism.

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.