Damberg tar spadtag fast beslutet om flygplatsen överklagats

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg tar det första spadtaget för att inleda arbetet med den nya flygplatsen, trots att hanteringen av beslutet om flygplatsen i Sälen inte är avslutad!

Sprängningar t ex innebär oåterkallelig påverkan på miljön, därför vill vi att det beslut som nu finns upphävs tills vårt överklagande har prövats.

Vi skickade i fredags in vårt slutliga överklagande till regeringen: Vi vill:

➢ att regeringen upphäver Transportstyrelsens beslut, eller i andra hand

➢ återlämnar ärendet till Transportstyrelsen för ny handläggning.

➢ I båda fallen yrkas på inhibition av Transportstyrelsens beslut eftersom det enligt 12 kap 6§ luftfartslagen gäller omedelbart om inte annat meddelas, vilket vi tolkar till att det gäller utan hinder av förd klagan.

Överklagande Sälens flygplats, förkortad version:

Naturskyddsföreningen Dalarna överklagar Transportstyrelsens beslut där Scandinavian Mountains Airport AB beviljas tillstånd enligt Luftfartslagen för Sälen/Rörbäcksnäs flygplats. Överklagandet grundar sig på att Transportstyrelsen dels gjort grava formella fel i handläggandet, dels underlåtit att göra de utredningar som luftfartslagen kräver. Om dessa utredningar hade utförts korrekt hade det varit uppenbart att flygplatsprojektet inte uppfyller kravet på att vara lämpligt från allmän synpunkt.

Luftfartslagens krav

”Ett tillstånd enligt 5 § får meddelas endast om flygplatsen är lämplig från allmän synpunkt. Vid prövningen ska hänsyn särskilt tas till flygsäkerheten, relationen till övrig luftfart och andra transportslag, totalförsvaret samt särskilda störningar. Vid tillståndsprövningen ska 3 och 4 kap. samt 5 kap. 3 § miljöbalken tillämpas.”

Regeringens beslut om statsbidrag

Regeringen beslutade att avsätta 250 mkr …”i ett statligt investeringsstöd till landningsbanan i Sälen. Regeringen förutsätter att även andra intressenter bidrar med finansieringen av flygplatsinfrastrukturen.”

I beslutet framgår att en förutsättning för stödet är tillstånd från Transportstyrelsen. Regeringsbeslutet om stöd innebär inte något undantag från Luftfartslagens krav.

Skäl för överklagandet

Formella fel

 1. Transportstyrelsen har remitterat enbart det dokument som sökanden anger är en komplettering. Själva ansökan ingick inte i remissen.
 2. Transportstyrelsen har endast remitterat ansökan till Försvarsmakten, Länsstyrelsen i Dalarna och Malung-Sälens kommun. Den borde också ha remitterats åtminstone till Trafikverket, Luftfartsverket, omkringliggande kommuner och flygplatser, Region Dalarna, Naturvårdsverket, andra trafikoperatörer och ideella föreningar.
 3. Förutom från remissinstanserna har synpunkter inkommit från Claes Ahlén. I det överklagade beslutet anges uttryckligen att Ahléns synpunkter inte har beaktats eftersom Ahlén inte hade fått ansökan på remiss. I regeringens broschyr Att svara på remiss[1] anges däremot ”Möjligheten att yttra sig över ett förslag står för övrigt alltid öppen för var och en som har synpunkter på det”. I beslutet måste därför Transportstyrelsen bemöta Ahléns synpunkter.
 4. I remissbrevet har Transportstyrelsen citerat 6 kap 6 § luftfartslagen men bara sista stycket om detaljplan m.m. Övriga krav är utelämnade.
 5. Beslutet saknar besvärshänvisning.
 6. Transportstyrelsen har inte på något sätt kungjort beslutet. Det är därför nästintill omöjligt för besvärsberättigade organisationer att uppmärksamma beslutet i tid.

Underlåtenhetsfel

 1. Luftfartslagen kräver att Transportstyrelsen bedömer huruvida ett flygplatsprojekt är lämpligt från allmän synpunkt. I stället för att bortse från kravet kunde Transportstyrelsen ha vänt sig till Trafikverket som har en väl utvecklad metod att bedöma allmän lämplighet, (SEB – samlad effektbedömning). Slutresultatet av Trafikverkets SEB för Sälens flygplats är en NNK (nettonuvärdeskvoten) på minus 1,28. Projektet hamnar följaktligen med god marginal i kategorin ”mycket olönsamt”. Det är samhällsekonomiskt så olönsamt att mer än hela investeringsbeloppet inklusive skattebetalarnas bidrag på 250 mkr går förlorat.
 2. Ett rimligt krav är att Transportstyrelsen utreder om flygplatsen strider mot en gällande detaljplan, särskilt som myndigheten citerat just det stycket i sin remiss. Måtten på detaljplanens platta är ca 100 x 400 meter. Scandinavian Mountains bild visar en betydligt bredare platta med annan form och dessutom en, med rullbanan parallell, taxibana som inte finns i detaljplanen.
 3. I ansökan anges korrekt att bolaget innehar miljötillstånd. Av villkoren framgår att flygplatsen inte bara ska ha färdigställts utan tagits i bruk inom fem år, d v s 2018-02-11. Då detta är uppenbart omöjligt borde Transportstyrelsen ha villkorat det överklagade beslutet med att miljötillstånd ska finnas under tillräcklig tidsrymd
 4. Luftfartslagen kräver att miljöbalken ska tillämpas vid tillståndsprövningen. Transportstyrelsens beslut innehåller inte någon redovisning alls av denna tillämpning trots att lagrummen innehåller krav som helt kan stoppa projektet. Här finns t ex ett särskilt skydd för turism och friluftsliv i ”Fjällvärlden från Transtrandsfjällen i söder till Treriksröset”.
 5. Myndigheter inklusive Transportstyrelsen ska ansvara för att miljökvalitetsnormer följs. Vad dessa krav innebär för det sökta projektet är inte helt klart och skulle ha utretts av Transportstyrelsen.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.