Rovdjur

I Dalarna finns alla fyra stora rovdjur – varg, järv, lo och björn. Vi vill ha livskraftiga stammar och gynnsam bevarandestatus för dem.

Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen Dalarna 

Varg, björn, lo, järv och kungsörn

Naturskyddsföreningen Dalarna (NfD) ser de stora rovdjuren som ett välkommet och viktigt inslag i landskapets fauna – något att värna om och vara stolta över. Rovdjuren har en viktig roll i det ekologiska systemet och ska finnas i livskraftiga populationer i hela sitt naturliga utbredningsområde.

NfD menar att EU:s Art- och habitatdirektiv är en mycket viktig lag för att säkra rovdjurens framtid i Sverige.

Med livskraftiga menar NfD att varje arts långsiktiga överlevnad skall kunna garanteras och att riskerna med genetisk utarmning beaktats.

NfD ska sprida kunskap till allmänheten om de fem stora rovdjurens ekologiska roll samt om deras beteendemönster. NfD ska arbeta för att allmänhetens attityder gentemot våra rovdjur förändras i positiv riktning så att förståelse och acceptans för rovdjurens rätt till sin naturliga miljö och rätt att nyttja sina naturliga byten ökar.

NfD accepterar tills vidare inte licensjakt på varg, endast strikt skyddsjakt på enstaka individer. NiD ska ta avstånd från och motverka all form av illegal jakt samt uppmana folk att anmäla brott till Polisen.

NfD ska arbeta för att det avsätts mer pengar till forskning, inventering, bevakning och information om rovdjuren.

NfD ska arbeta för att Naturskyddsföreningen ses som en seriös och viktig samarbetspartner i rovdjursfrågor både på regional och lokal nivå.

Antagen på länsstämman 2016-04-24

 

Vår vision
Förståelse och ökad kunskap om rovdjur har lett till ökad acceptans för rovdjuren.

Vad har vi gjort?
Vi har arrangerat vargspårningskurser tillsammans med Jägareförbundet i flera år.

Tack vare bidrag från Naturvårdsverket har vargspåraren och fotografen Pär Johansson genomfört skolinformation om varg till knappt 4 000 elever. Eleverna har även fått ett varsitt exemplar av barnboken ”Vargarna vid Trollsjöåsen” som Naturskyddsföreningen Dalarna gett ut.

Andrea Friebe har i projektet ”Björnens År” informerat knappt 1000 elever i åk 7-9 om björnars liv och leverne.

Vi har deltagit i utställningar och mässor vid Rovdjurscenter, Orsa Grönklitts björnpark och på kulturhus etc i Dalarna. Bland annat med en utställning för barn som kallas ”Vilken är din rovdjursidol?”

Vi har representanter i viltförvaltningsdelegationen och svarar på remisser om rovdjurspolitiken.

Välkommen till vårt nätverk!