Vindkraft

Naturskyddsföreningen vill i sin vision öka vindkraften i Sverige. Men med en starkt ökad produktion från vindkraft är många oroliga över påverkan på landskapsbilden. Stor hänsyn till naturvärden måste tas, så att inte skador uppstår eller värdefulla och viktiga områden förstörs. Hur det blir beror helt och hållet på hur kraftverkan lokaliseras.

Naturskyddsföreningen anser att vindkraften ska spela en viktig roll i en framtida elförsörjning, baserad på förnybara energikällor. Grundbulten i en samlad plan för bättre hushållning är besparing och effektivisering. Där finns fortfarande mycket stor potential.

Naturskyddsföreningens övergripande mål är att komma bort från beroendet av fossila bränslen och kärnkraft. Samtidigt är det nödvändigt att negativa miljöeffekter från elproduktionen minskar. Som ett led i att driva på utvecklingen i den riktningen introducerade riksföreningen 1996 Bra Miljöval el, en miljömärkning av elleveranser. Bra Miljöval el ställer också högre krav på de förnybara energikällorna än något annat system.

EU:s mål är att 20 % av energianvändningen år 2020 ska komma från förnybara energikällor. Utvecklingen i andra länder visar att vindkraften kan leverera. Tack vare sitt geografiska läge, sin långa kust och sina obebyggda områden har Sverige bra förutsättningar.

Vindkraftspolicy Naturskyddsföreningen Dalarna
Remissvar riksintressen vindbruk Dalarna 2013

Länkar
Länsstyrelsen Dalarnas sidor om vindkraft
Länsstyrelsen Dalarnas rapport om vindkraft
Energiintellingent Dalarna