Viva vatten – träff

– Drygt 70% av Dalarnas 1700 sjöar och vattendrag, som ingår i vattenförvaltningsarbetet, klarar inte kvalitetskraven! Till största delen beror det på fysiska hinder orsakade av vattenkraft, flottning m m, berättade Ann-Louise Haglund från länsstyrelsen. I Dalarna finns ca 800 dammar, 370 mil flottleder och både stor- och småskalig vattenkraft. Andra vattenproblem i länet är försurning och miljögifter. Hon berättade också att länsstyrelsen […]

Läs mer

Debattartikel: Ny lagstiftning för vattenkraften behövs

De flesta svenska vattenkraftverk bedrivs med gamla, ibland hundraåriga, tillstånd som inte har moderna miljövillkor såsom krav på fiskvandringvägar. Efter flera års dialog mellan kraftbolag, miljöorganisationer och myndigheter finns nu dock äntligen ett lagförslag från regeringen som säkerställer prövning av alla kraftverk mot miljöbalkens hänsynsregler. Det är bra, så kanske vi slipper surdegar och konflikter […]

Läs mer

Nytt hot mot Västerdalälven

Artikel i Malungsbladet: Riksdag och Regering förbjöd i början av 1970-talet, alltså för snart 50 år sedan, en utbyggnad av vattenkraften i Västerdalälven. Lagskyddet är sedan 1987 totalt i den övre delen av älven uppströms Hummelforsen och innebär att det är förbjudet att anlägga nya kraftverk oavsett storlek även i älvens biflöden och källflöden. Sedan […]

Läs mer

Miljonprojekt ska minska vattenkraftens skador

Den 15 sept var jag Monika Utter, Gunilla Lundborg, Mattias Ahlstedt och över 100 andra deltagare på ett intressant seminarium om Dalälvens vattenkraftsutbyggnad. Vi var i Teknikdalen i Borlänge och olika föreläsare berättade ur olika synvinklar, bl.a. kultur-och naturvärden. Seminariet leddes av Länsstyrelsen Dalarnas projektledare Per-Erik Sandberg. Ett miljonprojekt ska minska vattenkraftens miljöskador. Alla presentationer […]

Läs mer

Fira Lungsjöåns strömmande vatten!

Naturskyddsföreningen har fört en lång kamp för att skydda Lungsjöån. Nu, under Världsvattenveckan, firar vi en delseger – att det inte blir någon kraftverksutbyggnad i Närboströmmen.På lördag 29/8 kl 11.00 firar vi på plats vid Närboströmmen, Samling för samåkning Gamla Postenparkeringen i Falun kl 10.00 resp. Torget i Rättvik kl. 10. Bakelser i form av svampen bombmurkla […]

Läs mer

Lär dig mer om strandskydd

Strandskyddsdelegationen har tagit fram två webbutbildningar kring strandskyddslagstiftningen till olika målgrupper. Den ena utbildningen är avsedd för vem som helst som vill bekanta sig med strandskyddsreglerna och deras tillämpning. Den andra är mer omfattande och vänder sig i första hand till anställda i offentlig förvaltning (kommun, länsstyrelse, annan myndighet eller regionalt tillväxtorgan). 1. Strandskydd Detta är en […]

Läs mer

Remissvar åtgärdsprogram vatten

Naturskyddsföreningen Dalarna har svarat på Vattenmyndigheternas remiss ang. åtgärdsprogram för vattenförvaltning: Vi tycker i stort sett att det är ett bra och gediget material som tagits fram. Vi hoppas att det också finns resurser att genomföra detta. Vi förespråkar Polluter Pay Principle. Denna princip har hittills inte fått samma genomslag i sektorerna skogsbruk, jordbruk, vattenkraft […]

Läs mer

Helt orimliga planer på utbyggnad av Ejforsen

Styrelsen för Transtrands Besparing måste vid det här laget vara medvetet om att rådande rättspraxis, lag och förordning omöjliggör anläggandet av en ny kraftstation vid Ejforsen. Det finns ingen anledning för föreningen att ödsla tid på ett vattenkraftsprojekt som saknar alla förutsättningar för att genomföras. Att satsa tid och resurser på att med den bakgrunden […]

Läs mer