Debattartikel: Helhetsperspektiv på skogen

Sverige är ett skogsland. Här har skogsbruk bedrivits under lång tid och påverkat mer än hälften av vår landareal. Sverige riksdag har beslutat om miljökvalitetsmål för hur tillståndet i miljön ska vara år 2020. För att Sverige ska uppnå miljökvalitetsmålen och våra internationella åtaganden som rör skog, måste naturresursen skog hanteras på ett nytt sätt.

Idag finns inget samlat grepp om hur skogen används, vilka värden som finns i landskapet och var dessa finns. Lagstiftningen för skogsbruk, Skogsvårdslagen, reglerar inte markanvändningen på landskapsnivå utan på små specifika ytor, de områden som ska avverkas. Bristen på helhetsperspektiv och landskapsplanering gör det svårt att hålla skogsbruket inom ekosystemens ramar. Idag är skogslandskapet uppsplittrat och starkt fragmenterat med stora arealer monoton och likåldrig skog där små fragment av värdefulla skogar återfinns som öar.

För att uppnå ett ekologiskt funktionellt landskap, där skogens alla ekosystemtjänster bevaras och kan nyttjas även av framtida generationer, krävs såväl hållbara brukningsmetoder och skyddade områden som ekologiska spridningsvägar. Gränsen mellan odlingslandskap och skog måste också ingå i landskapsplaneringen eftersom många djur och växter trivs i dessa kantzoner. Landskapet måste betraktas som en helhet där såväl exploatering som naturvårdsinsatser samordnas, men idag är ansvaret uppdelat mellan olika politikområden, myndigheter och aktörer. Även om skogsbruket, precis som övrig markanvändning, redan idag ska styras av miljöbalken så sker inte detta eftersom detaljregleringen för skogsbruket finns i en egen lag vid sidan om miljöbalken.

För att kunna uppnå ett hållbart skogsbruk krävs en helhetssyn på markanvändningen över hela landarealen. Det krävs planering på landskapsnivå där så många som möjligt bidrar med kunskap och fakta om de värden som finns. Såväl skogslevande djur och växter som människor är beroende av ett funktionellt ekosystem. Naturskyddsföreningen menar därför att skogsvårdslagen måste inarbetas i miljöbalken, det regelverk som styr annan exploatering av naturen. Först då blir en helhetssyn möjlig, vilket är en förutsättning för en långsiktigt hållbar markanvändning.

Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen
Ulla Magnusson, ordförande Naturskyddsföreningen i Dalarnas län

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.